แม็คโครตั้งเป้าปี 2563 ในโอกาสครบรอบ 31 ปีร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนใหั 30 รร.ให้โรงเรียนเป็นแหล่งอาหารและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ปี 2563 นี้ ในโอกาสครบรอบ 31 ปี ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ยังได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท ไซเบอร์พริ้นกรุ๊ป จำกัด สโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี เดินหน้าส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนใหักับ 30 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งอาหารและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสังคมโดยส่วนร่วม และแนวคิด “ก้าวไปด้วยกัน : The Next Together”พร้อมเดินเคียงข้างลูกค้า พันธมิตร และสังคม

คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโครและไซเบอร์พริ้น ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ที่ทำงานร่วมกับเรามา 30ปี ร่วมกันสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ทำให้เด็กๆได้รับประทานไข่ไก่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ฟอง เพื่อโภชนาการที่ดี นอกจากนี้ ทีมพนักงาน แม็คโคร ในฐานะผู้นำในธุรกิจค้าส่งของไทย ยังร่วมถ่ายทอดความรู้ “โชห่วยรุ่นเยาว์” ที่สอนน้องๆ ในการจัดการร้านค้าปลีก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นประสบการณ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ของโรงเรียน และพัฒนาเป็นทักษะอาชีพพื้นฐานให้กับน้องๆ สามารถนำไปใช้หลังจากจบการศึกษาในอนาคต

ในปี 2563 นี้ แม็คโครและพันธมิตรทางธุรกิจ จะทะยอยส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ให้กับ 30 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านแม่ศึก (มูลนิธิธรรมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง จ.เลย, โรงเรียนบ้านกุ้งส่อหงษา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนบ้านนา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ฯลฯ ซึ่งเมื่อรวมกับ 25 โรงเรียนที่ส่งมอบไปเมื่อปี 2558 ในวาระครบรอบการฉลอง 25 ปีของแม็คโคร ทั่วประเทศ จะมีทั้งหมด 55 โรงเรียนภายในเดือนกันยายน 2563 โดยในเดือนกันยายน 2563 นี้ จะส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด อำเภอปากชม จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนลำดับต่อไป

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน นอกจากได้รับถ่ายทอดความรู้จากซีพีเอฟที่นำความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไก่ให้คำแนะนำแก่คุณครูและนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการแล้ว ซีพีเอฟได้พัฒนาระบบการติดตามผลการเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียน โดยนำระบบ CHATBOT มาใช้ เป็นการรายงานข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ (Line) เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลการเลี้ยง อาทิ จำนวนไก่และอาหาร จำนวนไก่ตายคัดทิ้ง ผลผลิตไข่ไก่ ไก่ปลด รายงานการเลี้ยง ต้นทุนและรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ เป็นต้น ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญของซีพีเอฟสามารถวางแผนและประเมินประสิทธิภาพการเลี้ยงได้ดียิ่งขึ้น

ความมุ่งมั่นของแม็คโครและพันธมิตรทางธุรกิจในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชน ด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ไม่เพียงช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารเท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ที่มา:ประชาชาติธุรกิจ