แนวคิด “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน” Sustainable & Livable Low-carbon Cities

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ และหัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายใน งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน” Sustainable & Livable Low-carbon Cities” ภายใต้หัวข้อ  “New Normal For City Lifestyle” ผ่านช่องทาง Zoom Meeting และ Facebook Live

ดร. สิงห์นำเสนอ 4 คุณลักษณะของสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ได้แก่

  1. มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น วิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่มีการปล่อยคาร์บอน และการใช้ Fossil Fuel เพื่อดูว่าควรจะลดปล่อยคาร์บอนที่จุด Hotspotsใดบ้าง
  2. มีการกำหนดนโยบายและเกณฑ์ควบคุมการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่างๆ
  3. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการลดคาร์บอน โดยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชนในสังคมถึงผลกระทบของการปล่อยคาร์บอน
  4. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอน

ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนากลยุทธ์และเทคโนโลยีมีขึ้นมากมาย โดยดร.สิงห์ ได้นำเสนอ โครงการ The Forestias by MQDC เป็นโครงการตัวอย่างที่ใช้กลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน เช่น การปลูกป่าบริเวณกลางพื้นที่โครงการ, การหลีกเลี่ยงการใช้ระบบแอร์ที่ปล่อยลมร้อนจาก compressors แต่ใช้ระบบน้ำเย็นในเครื่องปรับอากาศของอาคารแทน, การใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า และการใช้วัสดุ upcycle จากขยะทะเลมาทำถนนภายในโครงการ เป็นต้น หากคำนวณแล้ว โครงการ The Forestias สามารถลดการปล่อยคาร์บอนลงถึง 83,000 tCO2e ต่อปี โดยมีเป้าหมายในการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาแบ่งปันสู่สาธารณชน และส่งเสริมการสร้างสัมคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ต่อไป

งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน” Sustainable & Livable Low-carbon Cities จัดโดยอบก. ร่วมกับพันธมิตร UNDP และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดงานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด“เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน” (Sustainable & Livable Low-carbon Cities) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564

เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัจจัยสำเร็จ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการรวมถึงงานด้านเมืองคาร์บอนต่ำ โดยการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อต่างๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนที่สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้รับความรู้รวมถึงมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจก ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคต

ที่มา : MQDC

รับชม VDO เสวนาย้อนหลังได้ที่เพจ PPTV HD36 https://www.facebook.com/watch/live/?v=1566872243518922&ref=watch_permalink