ซีพีแลนด์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลง ทางวิชาการระหว่าง KICE กับ CEMBEI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณกฤษณ์ เลขะกะ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า คุณชวนิช สิริสิงหล ผู้จัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า และคุณนิธิ คงทน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและกิจกรรมการตลาด บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ดร.ปวีนา กองจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์ CEMBEI มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) กับศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ (CEMBEI) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการขยายธุรกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) โดยร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาต่อไป

โดย แผนกสื่อสารภายในองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)