พีไอเอ็ม จัดสัมมนาด้าน AI “สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ”

(จากซ้ายไปขวา)1. รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พีไอเอ็ม2. อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พีไอเอ็ม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี พีไอเอ็ม5. รองศาสตราจารย์ ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ รักษาการคณบดีคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง พีไอเอ็ม5. ดร. ธัญลักษณ์ ธนปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม พีไอเอ็ม

พีไอเอ็ม จัดสัมมนาด้าน AI “สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ” การปรับตัวครั้งใหญ่ของคนอุตสาหกรรม
ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดสัมมนา “สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ” การปรับตัวครั้งใหญ่ของคนอุตสาหกรรม จากวิทยากรพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เป็นประธานเปิดงาน สำหรับงานสัมมนาพูดถึงความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) และ Cloud ให้เล็งเห็นความสำคัญของการนำมาปรับใช้ให้ทันยุค ทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา การคมนาคม และอุตสาหกรรมต่างๆ แนะองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีและระบบออโตเมชั่นเข้ามาช่วย และทำอย่างไรที่ทำให้คนและ AI สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

Cr:Pr PIM