เครือซีพีเข้าร่วมเวทีประชุมระดับเอเชีย Legal & Policy Aspects of Contract Farming ตอกย้ำการพัฒนารูปแบบเกษตรพันธะสัญญาที่มีความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562- เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ดร.ณวัฒน์ คำนูณวัฒน์ และนายภัทรชัย อัศวปรีชา ผู้แทนจากสำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับเกษตรพันธะสัญญาอย่างรับผิดชอบ Legal & Policy Aspects of Contract Farming จัดโดย The International Institute for Sustainable Development (IISD) ร่วมกับ The Asian Farmer’s Association (AFA) ซึ่งมีองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สนับสนุนการประชุมดังกล่าว โดยมีตัวแทนเกษตรกรจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง

ในการนี้ ดร.ณวัฒน์ และนายภัทรชัย ในฐานะผู้แทนเครือฯ ได้เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ “Private sector perspectives on contract farming” โดยนำเสนอภาพรวมการพัฒนารูปแบบเกษตรพันธะสัญญาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ดำเนินการถูกต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมายไทยและหลักปฏิบัติสากล (UNIDROIT, FAO และ IFAD) ทั้งยังเกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร โดยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการทำเกษตรพันธะสัญญาอย่างรับผิดชอบที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้การบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคำชื่นชมชมจาก FAO และองค์กรภาคประชาสังคมว่าเป็นการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบเกษตรพันธะสัญญาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

สำหรับเวทีการประชุมระดับเอเชีย Legal & Policy Aspects of Contract มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำเกษตรพันธะสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีตัวแทนภาคเกษตรกรจากประเทศต่างๆ ในเอเชียเข้าร่วม อาทิ ฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา คีร์กีซสถาน โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำเกษตรพันธะสัญญา พร้อมทั้งเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือพัฒนารูปแบบเกษตรพันธะสัญญาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย

Cr:Pr CPG