โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือซีพีสนับสนุนอุปกรณ์และชุดเฝ้าระวังสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ห้วยขาแข้ง

ผู้แทนโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ และชุดเฝ้าระวังสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อใช้ในภารกิจการติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนอันตรายกรณีสัตว์ป่าเข้าทำลายพื้นที่การเกษตรของชุมชนรอบๆพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง

ปัจจุบันพื้นที่การเกษตร และชุมชนรอบๆเขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกระจายเป็นวงกว้าง การสนับสนุนอุปกรณ์และชุดเฝ้าระวังฯให้กับทางเขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งข้อมูลจากเฝ้าระวังยังจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว เพื่อหาทางให้ชุมชนรอบๆเขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้งสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้

#โครงการธรรมชาติปลอดภัย