ว.ปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ กรมพินิจฯ พร้อมเครือข่ายจัดโครงการเสริมอาชัพคืนคนดีสู่สังคม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับเครือข่ายจัดโครงการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นแนวทางการสู่อาชีพในปัจจุบันและอนาคตที่เมืองโบราณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

คุณวานิช คล้ายสงคราม ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ2562 โดย นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา กล่าวว่า โครงการนี้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโลกอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน แนวทางการเข้าสู่อาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการเตรียมตัวในการหางานทำและการหาอาชีพเสริม เพื่อให้เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นคณะผู้บริหาร ,เด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกอบรมฯและสถานพินิจฯในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม 35 หน่วยงาน ซึ่งจะได้รับการแนะแนวอาชีพ การให้คำปรึกษาด้านอาชีพต่างๆ และการทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

ทางด้าน คุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า วิทยาลัยมีความพร้อมในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาธุรกิจค้าปลีกและไฟฟ้ากำลัง ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติฝึกงานในสถานประกอบการจริง ขณะฝึกปฏิบัติงานยังมีรายได้เป็นค่าครองชีพของตัวเองด้วย และเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีงานทำ มีรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ เป็นการสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีสู่สังคมได้อย่างแท้จริง