กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย คุณปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศแก่ กลุ่มทรู โดยคุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการ สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ในฐานะที่ดำเนินโครงการเพื่อสังคมขั้นเป็นเลิศถึง 4 โครงการ ได้แก่

• โครงการศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่แม่ริม เชียงดาว และนครชัยศรี เพื่อให้คนพิการทุกประเภท มีทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรเลี้ยงดูตนเอง

• โครงการ TrueCoffee Deaf Barista รุ่น2 ที่เปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินเข้ามาฝึกชงกาแฟเพื่อทำงานเป็นบาริสต้าหูหนวก TrueCoffee Deaf Barista โดยปัจจุบันมี TrueCoffee Deaf Barista ทั้งหมด 4 คน ปฏิบัติงานที่สาขาไอทีมอล และสาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี

• โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก ที่ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย พัฒนาศักยภาพของเด็กออทิสติกทั้งด้านกายภาพ และสติปัญญา ตลอดจนฝึกทักษะอาชีพ โดยนำนวัตกรรม Autistic Application เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับบุคคลออทิสติก

• การร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย ในการจ้างงานและส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพบุคคลออทิสติก โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก (CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center) ให้เป็นสถานที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้บุคคลออทิสติก รวมถึงสนับสนุนการจ้างงานบุคคลออทิสติก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำในธุรกิจต่างๆ ตามความถนัดและเหมาะสม อาทิ บาริสต้า ที่ร้านทรูคอฟฟี่ ร้าน For All Coffee พนักงานจัดเอกสาร พนักงานพิมพ์เอกสาร เป็นต้น เพื่อให้เด็กออทิสติกและครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่สังคมได้อย่างเท่าเทียมมีคุณค่าและยั่งยืน

Cr:Pr True