ซีพีเอฟ รับโล่องค์กรสนับสนุนสร้างอาชีพให้คนพิการ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ (พม.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 17 ปี ให้แก่ ซีพีเอฟ ในฐานะองค์กรเอกชนที่ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยการจ้างงานให้ทำงานในชุมชน โดยมี คุณสากล ม่วงศิริ กรรมการผู้ช่วย รมว.พม. เป็นผู้มอบ และมี คุณประสิทธิ์ สู่ศิลวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบ

ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดจ้างคนพิการทำงานรวมทั้งหมด 774 คน เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แบ่งออกเป็น จ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัททั่วประเทศ รวม 279 คน และจัดจ้างคนพิการที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน และมีอุปสรรคในการเดินทาง ให้ทำงานสาธารณประโยชน์หรือช่วยเหลืองานในชุมชนของคนพิการเอง อาทิ โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รวม 476 คน

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมอาชีพให้สัมปทานคนพิการจัดสถานที่ให้จัดจำหน่ายสินค้าในโรงงานและสถานประกอบการของบริษัทฯ อีก 19 คน ทั้งนี้ ซีพีเอฟ มีแนวทางที่จะลดจำนวนการให้สิทธิสัมปทานเพื่อไปจัดจ้างคนพิการโดยตรง 100% ต่อไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยคนพิการ, การบริการสุขภาพ เป็นต้น บนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเท่าเทียม และร่วมพัฒนาให้คนพิการเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของครอบครัวและชุมชน ตามแนวคิด “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลังของสังคม”

Cr:Pr CPF