คุณศุภชัย CEO เครือฯ เป็นวิทยากรในงานการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 หอการค้าไทย โดย คุณกลินท์ สารสิน ประธานฯ จัดการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2562 เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภูมิภาค

ในโอกาสนื้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ Digital Transformation เพื่อให้คณะกรรมการหอการค้าไทยจากจังหวัดต่าง ๆ กว่า 500 คน ทราบถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยี มาใช้กับธุรกิจในยุคดิจิทัล และนำไปปรับใช้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต