ซีพีเอฟร่วมแบ่งปันนวัตกรรมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในงาน Social Innovation In The City

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 คุณณฐมน กะลำพะบุตร ผู้จัดการสำนักบริหารและส่งเสริมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ร่วมเสวนาก้าวสู่ทศวรรษใหม่กับการทำนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงาน Social Innovation In The City

โดยแบ่งปันถึงนวัตกรรมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ภายใต้โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศน์ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นป่าผืนแรกของประเทศไทยที่มีการนำนวัตกรรมการปลูกป่า 4 รูปแบบ มาช่วยให้การฟื้นฟูป่าเร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ป่าฟื้นตัวเองตามธรรมชาติ คือ 1) ปลูกป่าแบบพิถีพิถัน จัดทำระบบให้น้ำแบบหยดทั่วทั้งแปลง เพิ่มอัตราการรอดของต้นไม้สูงกว่า 80% 2) ปลูกป่าเชิงนิเวศ เป็นการปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ ไม่มีระบบน้ำหยด 3) ปลูกป่าแบบเสริมป่า เป็นพื้นที่มีต้นไม้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ไม่กระจายทั่วพื้นที่ จึงต้องปลูกต้นไม้เสริมและกำจัดเถาวัลย์ที่ปกคลุมยอด ให้แสงส่องถึงลูกไม้ที่อยู่พื้นดิน และ 4) การส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ