PAT และสมาชิกโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ครูอาจารย์ นักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสมาชิกโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวคำปฏิญาณและเปิดโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

โดยมีหน่วยพระราชทาน และ ประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วย คุณธันยพจน์ สายทองอินทร์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ,คุณอนิรุจน์ อารมย์ดี ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ และคณะครู นักเรียน บุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยคณะจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมทั้งช่วยกันปรับแต่งสถานที่บริเวณวัดให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญในกิจกรรม 7ส.ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่อบรมปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน สังคม เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั่วไป ทั้งนี้กิจกรรม7ส.ที่ดำเนินการประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างวินัย สร้างมาตรฐาน สวยงาม และสิ่งแวดล้อม

สำนักสื่อสารองค์กร
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (CP All)