องค์การสวนสัตว์ดีเดย์จับมือกลุ่มทรูและพันธมิตร เปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติเพิ่ม 10 ตัว

5 สิงหาคม 2562 – องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โดย คุณเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย กลุ่มทรู โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน / บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด โดย คุณโกวิทย์ ธรรมธนวิทย์ ผู้จัดการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติเพิ่ม 10 ตัว เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำ อีกทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และประชาชน ได้มีแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้นำนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Doo Nok (ดูนก) ที่รวบรวมข้อมูลพันธุ์นก ในรูปแบบดิจิทัล กว่า 500 ชนิดและฟังก์ชั่น ที่ช่วยสนับสนุนการรายงานพิกัดการพบนกกระเรียนโดยเฉพาะ เข้ามาช่วยประกอบการศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยวปั่นจักรยานชมนกกระเรียนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับโลก และเป็นแหล่งอาศัยของนกหลายร้อยชนิดอีกด้วย อีกทั้งยังนำศักยภาพด้านความเป็นสื่อ มาช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ในเครืออีกด้วย

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่กลุ่มทรูตั้งใจพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์กรที่คำนึงถึงการพัฒนา พัฒนาธรุกจิอย่างยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลกเช่นการได้รับการ ประเมินเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของอตุสาหกรรมโทรคมนาคม(Industry Leader) โดยดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และยังได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4GOOD อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการประเมินบริษัทที่มีความโดดเป็นผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล

cr : pr True