ผู้บริหารระดับสูง CPF ในต่างประเทศประชุมผนึกกำลัง มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่ครัวโลกควบคู่สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ นำคณะผู้บริหารระดับสูง CPF ได้แก่ คุณสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์, คุณปรีดา จุลวงษ์ รองประธานกรรมการ ซี.พี. กัมพูชา, คุณอุทัย ตันติพิมลพันธ์ รองประธานกรรมการ ซี.พี. เมียนมา, คุณมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. เวียดนาม, คุณเทพ เทพสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ อินเดีย, คุณสันติภาพ ศรีสุวรรณภิพ กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. มาเลเซีย, คุณภราดร จินขุนทอง กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. ตุรกี และคุณทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. ลาว ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจตามปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ควบคู่ไปกับโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากนั้น ผู้บริหารทั้งหมดได้กราบสักการะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ณ วัดพูสะเหล่า เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว พร้อมกันนี้ ได้พบปะลูกค้าเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

Cr:Pr CPF