CPF จัดสัมมนาสถานการณ์..African Swine Feverลูกค้าอาหารสัตว์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “เกาะติดสถานการณ์…African Swine Fever (ASF)” แก่ลูกค้าอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง มาตรการเฝ้าระวัง และการป้องกันโรคในประเทศไทย และระดับสากล พร้อมย้ำไม่ต้องตื่นตระหนกเนื่องจากโรคนี้ไม่ติดต่อสู่คน เป็นโรคเฉพาะในสุกรเท่านั้น และเน้นการบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ

โดยมี น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, สพ.ญ.ดร.วันทนีย์ กัลล์ประวิทย์ ผู้จัดการศูนย์ควบคุมโรคระบาดสัตว์ผ่านแดนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, คุณกอบกาญจน์ ประสมศักดิ์ ผู้ชำนาญการอาวุโสระบบมาตรฐาน และ น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสัตวแพทย์บริการวิชาการสุกร หน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์ ซีพีเอฟ ร่วมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

Cr:Pr CPF