ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือซีพี แสดงวิสัยทัศน์เรื่อง”มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน : แนวโน้มและความท้าทาย”

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย ประจำปี 2562 เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดโครงการฯ โดยภายในงานมีการเสวนา “ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย”

ในการนี้ คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เล่าถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวนโยบายความยั่งยืน ที่เครือฯ ต้องปรับเปลี่ยนทั้งองค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ทั่วโลกจะต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความยั่งยืนภายในปี 2563 เพื่อที่เครือฯ จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก พร้อมชูแนวคิด 5 ยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้เป็นแนวทางในการปรับตัว

ข้อที่ 1 คือ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาสู่สาธารณะ มหาวิทยาลัยต้องยอมรับและประกาศได้ว่าในแต่ละปีอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ จุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร นำเรื่องที่เป็นปัญหาขึ้นมาเพื่อปรับปรุงและแก้ไขร่วมกันเพื่อให้ก้าวทันโลก ข้อที่ 2 กลไกการตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ข้อที่ 3 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ข้อที่ 4 การสร้างคุณค่าและให้เด็กเป็นศูนย์กลาง โดยจัดทำ Big Data เป็นศูนย์รวมข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา ข้อที่ 5 การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา พร้อมทิ้งท้ายด้วย 10 ทักษะที่ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการ ทุกวันนี้ไม่ได้ดูว่าจบอะไรมา คะแนนเท่าไหร่ จะดูที่ทักษะที่คุณมีตรงกับความต้องการหรือไม่ วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมมหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับเปลี่ยนมุ่งสู่การพัฒนาด้านการศึกษาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

Cr:Pr CPG