เครือซีพีได้รับเชิญจากรบ.อินโดนีเซียร่วมประชุม “Bappenas Responsible Business Forum on Food and Agriculture” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอาหารและเกษตร ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากซีพีอินโดนีเซีย ได้รับเชิญจากรัฐบาลอินโดนีเซีย และองค์กร Global Initiatives เข้าร่วมการประชุม “Bappenas Responsible Business Forum on Food and Agriculture” (Innovating Food Systems to Achieve SDG2: Zero Hunger, Developing a National Action Plan) ในหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมในระบบการผลิตและบริโภคอาหารเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 2 : ขจัดความหิวโหย ว่าด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการชาติ”

การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากประเทศอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับสถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการ (ภาวะที่ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสม) และความอดอยากในประเทศ รัฐบาลจึงเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการชาติดังกล่าว พร้อมกับเปิดเวทีขอรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ และประสบการณ์จากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะบริษัทเอกชนที่มีบทบาทสำคัญด้านอาหาร และเกษตรกรรมของประเทศ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมค เพื่อร่วมพิจารณาแผนงานตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คนจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม

คุณนพปฎล ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยุติภาวะทุพโภชนาการและความอดอยาก” พร้อมด้วยตัวแทนภาคเอกชน อาทิ Mr. Rubens Marque, President Director จาก Louis Dreyfus Company in Indonesia, Mr. Ziv Ragowsky, Senior Advisor จาก Blue Number และ Ms. Ismène Stalpers, Country Director จาก SNV Indonesia

นอกจากนี้ยังมีคุณ Jusmeinidar Jusran, Head of GP ของซีพีอินโดนีเซีย และทีมงาน ได้ร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยในช่วงของการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการผลิตโปรตีนอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจไก่อย่างยั่งยืนของซีพีในอินโดนิเซียร่วมกับผู้แทนจากบริษัท Unilever, Cargill และ Great Giant Livestock เป็นต้น

Cr:Pr CPG