กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร สานต่อนโยบาย ด้านความยั่งยืน เครือซีพี ภายใต้แนวคิด SEACOSYSTEM : เพื่อทะเลไทยยั่งยืน

จากปัญหาการทำประมงเกินขนาดและขาดความรับผิดชอบ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ำทะเล เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางทะเล ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารของสัตว์ทะเล อันเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ และยังกระทบต่ออาชีพประมงพื้นบ้าน

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร พนักงานและครอบครัวพนักงาน ภายใต้ชมรม Stronger กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาระบบนิเวศทางทะเลร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้าน ให้มีรายได้และแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Stronger Outing Trip ครั้งที่ 3 “ปอป่านบ้านปูปลา’’ ณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

เริ่มต้นกิจกรรม ด้วยการปล่อยซั้งเชือก ที่ธนาคารปูฯ เพื่อสร้างแหล่งอาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล ต่อด้วย กิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ปิดท้ายกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยการเก็บขยะบริเวณชายหาดสามร้อยยอด เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพราะ ปัญหาทะเลไทย ต้องอาศัยการแก้ปัญหาครบทุกมิติ

Cr:เดชนะ นะที