ข้าวตราฉัตรร่วมดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้ จังหวัดสงขลา

มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย โดย คุณวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการผู้สูงอายุที่ยากไร้ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ในการนี้ คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการด้านงานขายภาคใต้ กลุ่มการค้าระหว่างประเทศนำข้าวตราฉัตร สนับสนุนร่วมโครงการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จากจังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 106 คน

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ได้ให้แนวคิดกับกิจการเครือฯมีส่วนช่วยกันดูแลผู้สูงวัยที่กิจการเครือฯดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นการตอบแทนผู้สูงอายุที่เคยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ชุมชน สังคม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากไร้ หลายกิจการได้มีส่วนร่วมสนับสนุน ดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่มีอยู่จำนวนมากตามแนวทางที่ท่านประธานอาวุโสมอบไว้

Cr:Our Spirits