กลุ่มทรูอบรมโรงเรียนเอกชนภาคอีสานใช้นวัตกรรมยกระดับการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มทรู โดยทรู คลิกไลฟ์ ได้จัดอบรมวิชาการ “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร True Click Life Genius Program” ให้กับโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ครูผู้สอนในด้านการสอน ทรู คลิกไลฟ์ จัดการอบรมเป็นครั้งที่ 2 สำหรับปีการศึกษา 2562 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนรู้ เสริมเทคนิคการสอน และต่อยอดกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สำหรับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้หัวข้อ Teaching Techniques Using Phonics, Fun Chinese Activities และ Computer Science and Coding Classroom Management ตามลำดับ ณ โรงแรม AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre จ.ขอนแก่น