CPF – หอการค้าญี่ปุ่น- กรุงเทพ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีที่20

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คุณนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้กับ 5 โรงเรียนใน จ.นครพนม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม โดยมี มร.โชอิจิ โอกิวาร่า ประธานส่วนการศึกษาคณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC ) คุณวราราชย์ เรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมส่งมอบโครงการฯ พร้อมด้วย คุณประเชิญ พรมจันทร์ ปลัดอำเภอเรณูนคร และ ดร.เสมอ สร้อยคำ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธี

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นความร่วมมือของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และซีพีเอฟ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 30 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 777 โรงเรียน โดยมี JCC เป็นภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2543 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล ได้บริโภคไข่ไก่ซึ่งเป็นอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพ และช่วยแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน

Cr:Pr CPF