ซีพีเอฟ ตั้ง’คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ’ นั่งประธานคณะผู้บริหาร มีผล 1 ก.ค. 62

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่า CPF (India) Pvt Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มของ Lotus Aquaculture Lanka (Private) Ltd. (“Lotus Aquaculture”) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศศรีลังกา คิดเป็น 75% ของทุนจะทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน โดยภายหลังการเข้าทำรายการ Lotus Aquaculture จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ

ฐานเศรษฐกิจ