เครือซีพี/ทรูร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศน์ป่าชายเลน จันทบุรี

ทีมงานชุมชนสัมพันธ์พื้นที่ตะวันออก บริษัท ทรูฯ และสำนักงานบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์มีโอกาสเข้าร่วมโครงการการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากร และระบบนิเวศน์ป่าชายเลน จันทบุรีร่วมกับภาครัฐ ประชาชน โดยมีคุณเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายโดยมีการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้ง จำนวน 500,000 ตัว ปลูกต้นกล้าป่าชายเลนจำนวน 1,500 ต้น ปล่อยลูกปูม้าจำนวนประมาณ 8,000,000 ตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์น้ำสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมให้กับชุมชน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือ คุณเกรียง มหาศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริและวิจัย,มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ขอขอบคุณ ประมงจังหวัดจันทบุรี ประมงอำเภอนายายอาม ผู้ใหญ่วันทนา สุวรรณ์มณีย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว ที่มอบโอกาสดีๆให้กับทีมชุมชนสัมพันธ์พื้นที่ตะวันออก บริษัท ทรูฯ และสำนักงานบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Cr:Saowalak Poolthaworn