คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนประชุมนัดแรกเพื่อเตรียมการคัดเลือกโครงการของชาวซีพีทำดีเพื่อสังคมครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน 2020 โครงการสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ปลูกฝังให้คนซีพีสร้างคุณค่า และความเปลี่ยนแปลงให้สังคมและชุมชน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากBUต่างๆได้ประชุมร่วมกันเป็นนัดแรก เพื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการด้านสังคมของชาวซีพี

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงเกณฑ์การพิจารณาถึงการมองปัญหาของชุมชน สังคม กระบวนการมีส่วนร่วม ผลประโยชน์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งประเด็นความยั่งยืน ประเภทรางวัลทั้งโครงการที่เพิ่งเริ่ม โครงการที่ทำมาระยะหนึ่งแล้ว และโครงการที่ทำมานาน รวมทั้งพิจารณาถึงประเภทโครงการด้านต่างๆที่สอดรับกับแนวทางความยั่งยืนของเครือฯรวมทั้งการพิจารณาการจัดทำ Workshop การเขียน การนำเสนอ การเล่าเรื่อง และการกระตุ้นให้ทุกกิจการสนับสนุนพนักงานทำความดีแก้ปัญหาชุมชน สังคมและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนเป็นนโยบายของเครือซีพีที่ต้องการส่งเสริมให้ “คนซีพี” มุ่งทำความดี โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนช่วย แก้ไขปัญหาความเดือนร้อน หรือยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน หรือพนักงาน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการบรรลุ เป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯ และ SDGs โดยเฉพาะบริบทด้านสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการคัดเลือกโครงการที่ดี เพื่อยกย่องเชิดชูและนำมาเป็นต้นแบบแนวทางปฎิบัติ สื่อสารให้คนในเครือฯเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และสื่อสารสู่ภายนอกให้ประจักษ์ว่าเครือฯ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยมีโครงการที่ได้รับรางวัลในปี 2016 (ครั้งที่ 1)รวม 38 โครงการ และโครงการที่ได้รับรางวัลในปี 2018(ครั้งที่ 2) รวม 28 โครงการ