ซีพีเอฟ ปลูกจิตสำนึก “กตัญญูแก่พนักงาน” คืนสุขผู้สูงวัย ที่ดอนกระเบื้อง โพธาราม

โครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” ปีที่ 9 โดย ซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งผู้บริหารและพนักงานของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จังหวัดราชบุรี ร่วมกันไปช่วยผู้สูงอายุที่ไร้ผู้ดูแล ไม่มีรายได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอ โพธาราม

พร้อมด้วยตัวแทนของหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย นายกอบต.ดอนกระเบื้อง ปลัดตำบลดอนกระเบื้อง กำนัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ดอนกระเบื้อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และประธานอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลดอนกระเบื้อง ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย 2 รายที่อาศัยอยู่รอบโรงงาน เพื่อตรวจสุขภาพและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ

ผู้สูงวัยรายแรก คุณยายกัลยา เจริญสิน อายุ 76 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ และโรคไต เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก ไม่มีลูกหลานดูแล อาศัยอยู่กับพี่สาวซึ่งสุขภาพไม่แข็งแรง ในสภาพที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม หลังคาบ้านเป็นสังกะสีผุพัง

ผู้สูงวัยรายที่ 2 คือ คุณป้าอุทัย สนลอย อายุ 65 ปี ป่วยเป็นโรคหอบหืด และต้องทำหน้าที่ดูแลหลานสาวซึ่งเป็นเด็กพิเศษ มีปัญหาสุขภาพลิ้นหัวใจรั่ว ซึ่งรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการของหลานสาว ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน จึงหารายได้เพิ่มด้วยการรับจ้างลอกต้นหอมกิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อหาเลี้ยงชีพ ซีพีเอฟ ได้รับการประสานจากผู้นำชุมชนให้ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รวมทั้งรับเข้าโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ชำนาญ หลีล้วน ผู้อำนวยการ รพ.สต. ตำบลดอนกระเบื้อง กล่าวว่า ซีพีเอฟ เข้ามาดูแลผู้สูงวัยในชุมชน ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพและด้านจิตใจของผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี เช่น กรณีของคุณยายกัลยา เดิมมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่ไม่ยอมรับการรักษาเนื่องจากไม่มีเงิน ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ได้เข้าไปรักษาตามอาการอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยให้สุขภาพดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังเหลือปัญหาสุขภาพทางใจ แต่หลังจากได้รับการช่วยเหลือจากซีพีเอฟ และกำลังใจจากคนในชุมชน คุณยายกัลยาก็มีสุขภาพทางใจที่ดีขึ้น

ด้าน วุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกองทุนกล่าวว่า “โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2554 มีเป้าหมายในการปลูกฝังพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของความกตัญญูรู้คุณผู้สูงอายุ ช่วยเหลือชุมชน และมีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุรอบฟาร์มและโรงงานที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่รับความช่วยเหลือรวมมากกว่า 800 ราย”