เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง

14 ส.ค. 62 – พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส พร้อมภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมทำกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 พร้อมมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค จัดทำสื่อการเรียน คือการทำสมุดทำมือสำหรับเป็นสมุดงานให้นักเรียนผู้พิการทางสายตา

รวมถึงร่วมเล่นกีฬากับนักเรียนด้วย เช่น เตะฟุตบอล แข่งชักเย่อ ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกให้กับโรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ในโอกาสนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมและนำผลิตภัณฑ์อาหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมอบให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สำหรับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสายตา โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา ก่อตั้งขึ้นมื่อปี พ.ศ. 2482 นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 80 ปี และได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณจากสมด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2502 นับเป็นมูลนิธิแห่งแรกที่มีวัตถุประสงค์พื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสายตา ในด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความรอบรู้ในด้านวิวัฒนาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้คนพิการทางสายตาได้มีโอกาสทีดี สามารถดำนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ และมีความสุข เช่นคนสายตาปกติทั่วไป