หน่วยงานเครือซีพีร่วมภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 33 องค์กรเอกชนประชุมนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทยโครงการCONNEXT ED ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ภาครัฐ นำโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุรณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ พร้อมด้วยภาคประชาสังคม และภาคเอกชน นำโดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน และคณะผู้บริหารจาก 33 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง

รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรใหม่ของโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED จัดการประชุมนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม กำแหงพลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถ.สุโขทัย เพื่อสานต่อความสำเร็จของโครงการในระยะที่ 2 ที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าหารือแนวทางการดำเนินงานในระยะที่ 3 ที่ยังคงยึดยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้านของโครงการในการยกระดับการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้าง “เด็กดี-เด็กเก่ง” ของประเทศอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาศักยภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศ

การประชุมครั้งนี้ เริ่มต้นจากการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ในระยะที่ 2 (2561-2562)
ส่วนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ในระยะที่ 3 (2562-2563) จะมีแผนการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการสถานศึกษา ให้สามารถประมวลผลข้อมูลและแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล ในรูปแบบ “สมุดพกดิจิทัล” ที่จะช่วยให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง ความถนัด ของนักเรียนแต่ละคน

2. การจัดทำระบบการบริจาคออนไลน์ CONNEXT ED Crowdfunding : เพื่อระดมทุนสนับสนุนด้านการศึกษาสําหรับโรงเรียนที่ต้องการการสนับสนุนงบประมาณในด้านต่างๆ

3. การเปลี่ยนสถานะคณะทํางานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา เป็นมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นฐานของประเทศ

และ 4. Potential Partner : การขยายโอกาสความร่วมมือไปยังองค์กรเอกชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมโรงเรียนประชารัฐที่ยังต้องการการดูแลจากองค์กรเอกชน จํานวน 2,124 แห่ง

Cr:Pr True