ซีพีออลล์เตรียมจัดงานประกวดและตัดสินรางวัลนวัตกรรม President Awards 2018-2019 (Season 12) ภายใต้ Theme งาน CP ALL Innovation Days

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมสู่การปฏิบัติ ศูนย์ส่งเสริมองค์กรคุณภาพ กลุ่มซีพี ออลล์ เปิดเผยว่าตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริม “วัฒนธรรมนวัตกรรม” (Innovation Culture) สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบและนำไปลงมือปฏิบัติจนกระทั่งเกิดเป็นนวัตกรรม บริษัทฯ จึงได้จัดให้แต่ละกิจการย่อยในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรม President Awards 2018–2019 (Season 12) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1.ค้นหาและแบ่งปัน Best Practices ระหว่างกัน ซึ่งเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับองค์กร2.สร้างและเพิ่มจำนวน “นวัตกร” (Innovator) หรือ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับทุกกิจการในกลุ่ม CP ALL

โดยปีนี้บริษัทฯ ได้กำหนดการจัดงานภายใต้ Theme งาน CP ALL Innovation Days ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างโครงการ President Awards, โครงการปลาฝูงใหญ่ และ Golden Ant มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำนวัตกรรมในบริบทงานที่ต่างกัน นำไปสู่การต่อยอดและการขยายผล ให้เกิดเป็นผลงานนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ให้กับองค์กร โดยโครงการ President Awards 2018–2019 (Season 12) จัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ (PIM Convention Hall) ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ. นนทบุรี