กลุ่มการค้าฯ/กลุ่มพืชครบวงจรร่วมปั้นผู้นำเยาวชนสู่ความยั่งยืน (YLD) รุ่นที่2

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เปิดบ้านต้อนรับนิสิตนักศึกษา และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนออกค่ายอาสา เข้ามาต่อยอดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้นำเยาวชนสู่ความยั่งยืน Young Leadership Development (YLD) รุ่นที่2 ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อของสหประชาชาติเพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกันผลักดัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยจำนวน 175 คน

พร้อมเรียนรู้ธุรกิจข้าว นวัตกรรมการผลิตข้าวตราฉัตรที่ทันสมัยมีมาตราฐานระดับโลก ได้ทดลองทานข้าวฉัตรไลท์ (กข.43) ที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าข้าวทั่วไป เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

Cr:CSR ข้าวตราฉัตร