เครือซีพีหนุนค่ายเยาวชนรักษ์สหกรณ์มุ่งปลูกฝังทักษะเรียนรู้ ปรับใช้ได้จริง

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน-สหกรณ์ สืบสานและต่อยอดโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดกิจกรรม “ค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์” มุ่งปลูกฝังทักษะเรียนรู้ ปรับใช้ได้จริง โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสหกรณ์ 5 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหุบกระพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ กลัดหลวงและห้วยสัตว์ใหญ่ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรม “ค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์” ณ อาคารคุ้มเกล้า ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ติดตามการดำเนินงานตามพระราชดำริ และประธานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมี พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายสมบูรณ์ วงกาด รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท แขกผู้มีเกียรติและเยาวชน ร่วมงานกว่า 400 คน ณ อาคารคุ้มเกล้า ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สำหรับ “ค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 (หุบกะพง) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมจำนวน 100 คนจากโรงเรียน 10 แห่งเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหุบกะพง โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว โรงเรียนบ้านเขากระปุก โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง จาก จ.เพชรบุรี และโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนในพื้นที่ผืนดินพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพ 57) และโรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)

โดยมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน ดังนี้ ฐานเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้นิทรรศการสหกรณ์ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ฐานเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมต้นกล้าของความดีและจัดทำโครงการคุณธรรม โดยคณะครูโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย และโรงเรียนบ้านหุบกะพง ฐานเรียนรู้ที่ 3 ความรู้ด้านสหกรณ์ อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 ฐานเรียนรู้ที่ 4 กิจกรรมจำลองโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ 15 และ 16 ฐานเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรมชวนน้องทำบัญชี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และฐานเรียนรู้ที่ 6 เรียนรู้ระบบสหกรณ์โรงเรียนวังไกลกังวล

โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ 16
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กล่าวว่า ค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์ ถือเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการตามพระราชประสงค์ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยระบบสหกรณ์ที่ยึดมั่นในการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบกับสหกรณ์เปรียบเสมือนโรงเรียน ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ตั้งแต่เด็กในสถานการศึกษาและขยายผลสู่การปกครองท้องถิ่น จะทำให้เยาวชนเกิดแนวคิดใหม่ เห็นคุณค่าและรู้บทบาทในตัวเอง รู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น มีจิตสาธารณะ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและประเทศชาติมั่นคงได้

คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทกล่าวว่า ค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์เป็นโครงการบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อปลูกฝังและเพิ่มทักษะ “ความเป็นผู้นำ” และ “ความเป็นผู้ประกอบการ” ควบคู่กับความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม ผ่านการเรียนรู้กระบวนการค่ายในการจัดการสหกรณ์ โดยมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสหกรณ์ในถิ่นบ้านเกิด และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ เพื่อนำพาให้ชุมชนเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสานรักษาและต่อยอดโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสร้างเสริมคุณธรรมให้กับเยาวชน ปลูกฝังเยาวชนรักถิ่นฐานบ้านเกิด รักระบบสหกรณ์ รักสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ระบบสหกรณ์ สามารถนำหลักสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างเยาวชนที่ดี เกิดความสามัคคี และพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ ค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2544