วิทยาลัยฯปัญญาภิวัฒน์เชิญศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีให้ความรู้การระงับข้อพิพาทนักเรียน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี คุณพลวัฒน์ อมราสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษา” โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บ.ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,บุคลากรทางการศึกษา,นักเรียน นักศึกษา และคณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน1,776คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน504คน มีจำนวนผู้เรียนในปีการศึกษา2562 ทั้งสิ้น2,280คน

กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ด้านนายพลวัฒน์ อมราสิงห์ กล่าวบรรยายถึงความรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและแนวทางป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิด รวมทั้งระงับข้อพิพาทแก่นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้” “แนวทางการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดและการระงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษา” และ “การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความขัดแย้งของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี”