เครือซีพี ประกาศจุดยืน พร้อมหนุนการเงินยั่งยืน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP จัดการประชุมระดับชาติว่า ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 : หลักการเงินที่ยั่งยืน : อะไรที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องรู้? (3rd National Dialogue on Business and Human Rights Sustainable Financing : What companies need to know?)

โดยมี คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่อง“หลักการเงินที่ยั่งยืน”หรือ “Sustainable Financing”เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยนำผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ให้สินเชื่อทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล มาเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ธุรกิจคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของบริษัทตนเองเท่านั้น บนหลักการ win-win ซึ่งจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มและเสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่า ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและคาดว่าจะได้ประกาศใช้ในเร็วๆนี้

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดและนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเครือข่ายภาคธุรกิจสมาชิกกว่า 40 บริษัทและในฐานะประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีกิจการใน 22 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานกว่า 350,000 คน ยืนยันเจตนารมณ์ที่พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยร่วมกันทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะฯ ของสหประชาชาติ ควบคู่กับการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิแรงงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและต่อต้านการทุจริต ตามหลักการสากลของ UN Global Compact

ทั้งนี้สมาคมเครือข่ายโกลบอลฯ พยายามผลักดันผ่านความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เช่น การสนับสนุนวาระชาติว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน หรือแผนปฏิบัติการชาติว่า ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมและโครงการต่างๆของ UNDP เพื่อให้หลักการเหล่านี้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบย้อนกลับและวัดผลได้ และยังผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนทุกขนาด ทุกภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนคู่ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งของสมาชิกสมาคมฯและนอกสมาคมฯ

“คาดหวังว่า การหารือในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญสู่การผนึกกำลังระหว่างภาคการเงิน การธนาคารกับภาคเอกชนในส่วนอื่นๆเพื่อก่อให้เกิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อสนับสนุนการบรรลุ Sustainable Development Goals หรือ SDGs โดยเฉพาะข้อที่ 17 ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ