เครือเจริญโภคภัณฑ์ เตรียมความพร้อมตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ One Young World 2019 เสริมองค์ความรู้ เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ จุดประกายผู้นำแห่งอนาคตก่อนเดินทางสู่เวทีประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำคณะตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ One Young World 2019 ในโครงการ “ซีพี สานฝัน ปันโอกาสสู่ผู้นำรุ่นใหม่” ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 21 คน ร่วม Pre – One Young World Summit ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนศักยภาพ และวิสัยทัศน์ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2562 ณ สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมเวทีประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World Summit 2019” ระหว่างวันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการรวมตัวของเยาวชนคนรุ่นใหม่จากนานาประเทศมากที่สุดในโลก เพื่อระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกอย่างยั่งยืน

โดยการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้มากความรู้และประสบการณ์ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครอบคลุม 5 ประเด็นที่เป็นปัญหาระดับโลก คือ
1.การศึกษา : อนาคตของการเรียนรู้ ต้องถูกจินตนาการใหม่หรือไม่
2.สุขภาพของโลก : การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโลกอย่างไร
3.เสรีภาพของการสื่อสาร : เราจะปกป้องความจริงได้อย่างไร
4.การบรรเทาความยากจน : นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
5.อนาคตแห่งสันติภาพ : ในโลกที่มีการแบ่งแยก เราจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร

โดยมี รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผอ.สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล และรองศาสตราจารย์ประจำ หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อเปิดมุมมองในประเด็นปัญหาที่สำคัญและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยให้พร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลก

ในปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้การสนับสนุน คณะตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ One Young World 2019 ในโครงการ “ซีพี สานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่” เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลก One Young World Summit ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “IGNITE FUTURE LEADERS จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต อนาคตโลก คืออนาคตเรา ร่วมขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้ดีขึ้น อย่างยั่งยืน” เพราะเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความเชื่อมั่นในผู้นำรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้นำแห่งอนาคตที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้เดินต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปีจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 19 คนและบุคคลภายนอกอีกจำนวน 2 คน เป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยสู่เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลก หรือ “One Young World Summit 2019”

Cr:Pr CPG