เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศผลรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “น่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”ภายใต้โครงการ รักษ์เมืองน่าน

22 ต.ค.2562 ณ หอศิลป์ ริมน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณบัญชา โชติกำจร ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหาร ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “น่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”ภายใต้โครงการ รักษ์เมืองน่าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชั้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

การจัดโครงการวาดภาพระบายสี รักษ์เมืองน่าน ปี 1 ภายใต้หัวข้อ “น่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”เพื่อให้เยาวชนมัธยมศึกษาภายในจังหวัดน่าน เกิดความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านวาดภาพระบายสีโดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นศิลปะวัฒนธรรม ส่งผลงานเข้าประกวด

ตลอดระยะเวลา 4 ปีเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้ามาดำเนินงานด้านพัฒนาความยั่งยืนใน จ.น่าน และเห็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นเมืองที่น่าอยู่ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่คืออนาคตของชาติ และถือเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องรักษาระบบนิเวศน์การพฟื้นฟูป่าให้กลับมา กิจกรรมนี้จึงมีความสำคัญในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย พร้อมกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

ทั้งนี้ ภาพวาดของน้องๆ ทั้งหมดจะถูกจัดนำเสนอในสำนักงานด้านความยั่งยืน และพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.น่าน

Cr:Pr CPG