ซีพีเอฟ 25 โรงงาน รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous 2019 และ CSR Beginner 2019) ประจำปี พ.ศ. 2562ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW รวมจำนวน 358 ราย และโรงงานที่ผ่นเกณฑ์มาตรฐาน CSR Beginner รวมจำนวน 310 ราย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ สถานประกอบการ 25 โรงงาน ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2562 โดยคุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า รางวัล CSR–DIW Continuous Award สะท้อนความทุ่มเทและความตั้งใจขององค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของชุมชน ยึดมั่นนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง

ซีพีเอฟพร้อมปรับตัวตามทิศทางของกระแสโลกและนโยบายรัฐบาล เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนในมิติต่างๆ เช่น การนำแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ Circular Economy เข้ามาใช้ในการผลักดันความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตลอดกระบวนการผลิต รวมถึงการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

สถานประกอบการของซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามแนวทางสากล ISO 26000 ครอบคลุมประเด็นหลัก 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เช่น ดำเนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน โครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง โครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โครงการปลดหนี้ สร้างสุข และส่งเสริมการออม เป็นต้น ขณะเดียวกันยังดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals)