ซีพีแรม (ชลบุรี) คว้ารางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous 2019 เชิดชูอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous 2019 และ CSR Beginner 2019) ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW รวมจำนวน 358 ราย และโรงงานที่ผ่นเกณฑ์มาตรฐาน CSR Beginner รวมจำนวน 310 ราย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ คุณทิวากร จงมีความสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Cotinuous AWARD 2019 รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work:(CSR-DIW) จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

CR:Pr CPRAM