5 โรงงานบริษัท ข้าว ซี.พี. รับโล่รางวัลโครงการ CSR-DIW Continuous ปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous 2019 และ CSR Beginner 2019) ประจำปี พ.ศ. 2562ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW รวมจำนวน 358 ราย และโรงงานที่ผ่นเกณฑ์มาตรฐาน CSR Beginner รวมจำนวน 310 ราย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตัวแทนคณะทำงาน CSR เข้ารับโล่รางวัลโครงการ CSR-DIW Continuous ปี 2562 โดยโรงงานที่เข้ารับรางวัลได้แก่บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงงานข้าววังแดง บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงงานข้าวนครหลวง บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงสีข้าวบุรีรัมย์ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงสีข้าวกำแพงเพชร บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงสีข้าวสุพรรณบุรี

มาตรฐาน CSR-DIW เป็นมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดขึ้น โดยประยุกต์จาก ISO 26000 ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติและแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลองค์กร การปฏิบัติตามนิติธรรม สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงาน สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค และการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย BCG Model ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างทั่วถึง บนการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง