เครือซีพี และกลุ่มทรู จัดสัมนา “CPG Personal Data Protection Workshop” ครั้งที่ 2 เตรียมพร้อมรับมือ พ.ร. บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู จัดสัมมนาให้ความรู้ หัวข้อ “CPG Personal Data Protection” ครั้งที่ 2 กับผู้บริหาร พนักงานในเครือฯ โดยมี คุณปฐมา ระวังภัย อัมพวา ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและการกำกับกิจการที่ดี กล่าวเปิดงาน ต่อด้วย คุณเรืองไกร รังสิพล ผู้อำนวยการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กลุ่มทรู เป็นผู้บรรบายแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย และเป็นเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของเครือฯ

รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันจะเป็นพื้นฐานแก่การยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยได้รับเกียรติจากคุณเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน พร้อมด้วยผู้ดูแลระบบไอที และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายเครือฯ จาก 15 บริษัทในเครือฯ กว่า 100 คน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“พระราชบัญญัติฯ”) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมาตราที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเริ่มมีผลในอีก 1 ปีข้างหน้า (27 พฤษภาคม 2563) จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์กรต่างๆในประเทศไทย พระราชบัญญัติฯ ได้กำหนดนิยามของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ว่าหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งยังกำหนดกรอบความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย และได้กำหนดสิทธิหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฯ ก็จะมีโทษได้ในหลายกรณี ซึ่งรวมถึง โทษในทางอาญาด้วย พระราชบัญญัติฯ นี้จะมีผลใช้บังคับกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Cr:Pr CPG