ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต4 จ.ขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน

ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น คุณวานิช คล้ายสงคราม ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น และคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บ.ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธี

มอบทุนการศึกษา,มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวิทยากรในการบรรยาย น.ส.กวิฐาร์พรณ์ จาตุรงค์ภากร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานมาตรฐานสินค้าการบริการและกิจกรรมพิเศษหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และทีมงาน คัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ได้ถ่ายทอดความรู้และอธิบายถึงข้อมูลการใช้เครื่องอุปกรณ์ และการเลือกใช้วัตถุดิบกาแฟได้อย่างถูกต้อง

คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่นกระทรวงยุติธรรมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จ.ขอนแก่นละศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ (P-CoT : Panyapiwat Coffee Training Center) เพื่อให้ความรู้และทักษะวิชาชีพการทำกาแฟแก่เด็กและเยาวชนสามารถนำวิชาความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพต่อไปได้ โอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จนถึงระดับ ป.ตรี และมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชนด้วย การให้โอกาสทางการศึกษาจะช่วยให้แก่เด็กและเยาวชนมีวุฒิทางการศึกษา มีอาชีพที่มั่นคง ได้รับการอบรมให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

ทางด้าน คุณวานิช คล้ายสงคราม กล่าวด้วยว่า นับเป็นโอกาสดีของเด็กและเยาวชนที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพที่มั่นคง เป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัวและชุมชน เป็นการสร้างคนดีคืนสู่สังคม จึงขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จ.ขอนแก่นได้มีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป

Cr:Pr PAT