ม.ขอนแก่น จับมือ ซีพีเอฟ ผลิตโรงเลี้ยงไก่อัจฉริยะไม่ต้องใช้คน แห่งแรกในสถาบันอุดมศึกษาของไทย เล็งขยายผลต่อยอดสู่ภาคเกษตรกรรมยุค 4.0


ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับมอบระบบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อัจฉริยะ (Smart Farm) แห่งแรกของสถาบันอุดมศึกษาของไทย ที่มข. จากคุณเรวัติ หทัยสัตยพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและการผลิตนวัตกรรมร่วมกัน

ศ.ดร.มนต์ชัยกล่าวว่า การที่ทางซีพีเอฟได้เป็นพี่เลี้ยงและมาร่วมพัฒนาระบบต่างๆ ให้มีความทันสมัย ต่อยอดโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ที่ไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ ยังต้องการต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) บุคลากรและนักศึกษาในคณะบริหารจัดการการตลาดผลผลิตไข่ไก่ได้เองทั้งหมด เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบของการเกษตรทันสมัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของบุคลากรด้านการเกษตร สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มุ่งเป้าสู่การเป็นอุทยานเกษตรอัจฉริยะ

ด้านคุณเรวัติกล่าวว่า โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อัจฉริยะเป็นการยกระดับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เดิม โดยผสานเทคโนโลยี IOT, Big Data, Image Processing เข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านการเลี้ยงและด้านการบริหารจัดการ โรงเรือน รายงานผลการเลี้ยงได้ real time แจ้งสถานะระบบสิ่งแวดล้อมของโรงเรือนได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม แสงสว่าง ระบบอาหาร น้ำและไฟฟ้า แสดงต้นทุนกำไรของไข่เบื้องต้นได้ทันที

เป้าหมายนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตไข่ ติดอาวุธให้ฟาร์มไก่ไข่ของมหา วิทยาลัยให้สู่ยุคดิจิตอลที่แท้จริง ยกให้เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ที่ทันสมัยอันดับต้นๆ ของระดับสถาบันการศึกษาประเทศไทย ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้ และฝึกฝนการใช้เทคโนโลยี 4.0 ให้กับบุคลากรทั้งภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่สนใจ

Cr:khonkaenlink