ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ มอบสิ่งของช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ 6 แห่ง

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น นำโดย คุณสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเยาวชนและผู้พิการ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท, สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี (ชาย), สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี (หญิง), สถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิ, สถานสงเคราะห์บ้านเฟื่องฟ้า และสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Cr:Pr CP ALL