เครือซีพี สนับสนุนระบบน้ำเพื่อการกษตรที่ยั่งยืน พร้อมมอบเงินสมทบทุนร่วมฟื้นฟูผืนป่า ณ บ้านแม่วาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา คุณอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงาน การพัฒนาระบบน้ำเพื่อเกษตรยั่งยืนฟื้นป่าสร้างรายได้ “แม่วากโมเดล” พื้นที่รูปธรรม จัดการดินน้ำป่า แบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชาวบ้านกว่า 270 คน ในพื้นที่ดำเนินงาน ณ บ้านแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลเเละสื่อสารองค์กร ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ข้อเสนอสีเขียว พื้นที่รูปธรรมในการจัดการดินน้ำป่า สู่การแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย” พร้อมมอบเงินสมทบทุนร่วมฟื้นฟูผืนป่า เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน จากการบริจาคผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท และเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสนับสนุนสมทบ รวมแล้วเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 451,713 บาท

สำหรับโครงการระบบน้ำเกษตรยั่งยืน ฟื้นป่าสร้างรายได้ บ้านแม่วาก มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 22 ราย พื้นที่ 243 ไร่ เป็นการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดียวมาปลูกพืชผสมผสานหรือวนเกษตร สร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อให้พื้นที่รูปธรรมของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “แม่วากโมเดล” เป็นตัวอย่างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และต้นแบบในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการฟื้นฟูป่า สร้างป่าสร้างรายได้