2 คณะกรรมการการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานครั้งที่ 5 เดินเครื่องเตรียมการด้านการคัดผลงานนวัตกรรมและการจัดงาน

รายงานข่าวจากเครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางเครือฯได้ประกาศตั้งคณะกรรมการจัดงาน 4 คณะเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดงานมหกรรมนัวตกรรมบัวบาน ครั้งที่ 5 หรือภายในปี2562 โดยการจัดงานมหกรรมฯครั้งที่5 นี้ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการอำนวยการ โดยมี คุณธานินทร์ บูรณมานิต CEO ซีพีออลล์ เป็นประธาน 2.คณะกรรมการวิชาการ มี ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมาเป็นประธาน 3.คณะกรรมการประสานงานมีคุณสมใจ บุญญพงษ์ เป็นประธานและ 4.คณะจัดงานสัมมนาวิชาการ Syposium ประกอบด้วย คุณวิเศษ วิศิษฐ์วิญญู นายสัตวแพทย์สุจินต์ ธรรมศาสตร์ คุณภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์

ทั้งนี้เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการวิชาการได้มีการประชุมเป็นนัดแรกนำโดย ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมาเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการวิชาการทราบถึง 1. วัตถุประสงค์ในการจัดงานและผลการจัดงานที่ผ่านมา 2. แนวทางการดำเนินงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 แนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลงานด้านนวัตกรรมทั้ง 3ด้าน รางวัล เกณฑ์การให้คะแนน ระยะเวลาการดำเนินงานผลงานด้านนวัตกรรม ณ ห้องประชุม1111 อาคารซีพี สีลม

ดร.เจนกล่าวว่าวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานยังคงเป็นไป เพื่อ 1.นำนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นในเครือฯ รวมทั้งประสบการณ์ ความรู้ มาแลกเปลี่ยน แบ่งปันและขยายผลทั่วทั้งเครือฯ 2. เพื่อเชิดชูนวัตกรผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในเครือฯ และส่งเสริมให้เกิด บรรยากาศความสามัคคีความคิดสร้างสรรค์ในเครือฯ 3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน เครือฯ 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ ความยั่งยืนขององค์กร 5. เพื่อสนับสนุนเครือฯ เป็น องค์กรแห่งนวัตกรรม

ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการวิชาการยังได้เชิญ อ.พูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม ซีพีออลล์ มาแบ่งปันมุมมอง แนวคิดการสร้างนวัตกรรมในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ งานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือฯหลายประเด็นน่าสนใจ องค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงจึงจะอยู่รอดและยั่งยืนซึ่งองค์กรจึงจำเป็นต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆจึงจะทำให้องค์กรอยู่รอด ยั่งยืน

แต่การทำนวัตกรรมแบบปิดจะส่งผลต่อการทำธุรกิจยากขึ้น ขณะที่การทำนวัตกรรมแบบเปิดจะเป็นทางรอดเพราะนอกจากจะได้นวัตกรรมแล้วยังได้เพื่อน ได้เครือข่ายธุรกิจ โลกเปลี่ยนไปมาก หากองค์กรที่ยังคิดทำงานแบบตัวคนเดียวอยู่คนเดียวอาจไปไม่รอดต้องทำแบบ Complex Community ต้องมีเพื่อน มีเครือข่าย

บริษัทชั้นนำของโลกเวลานี้มีอายุสั้นลง ธุรกิจเดิมจะเน้นต้นทุนต่ำ แต่ธุรกิจใหม่จะเน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม เราจะต้องเห็นความแตกต่างของ Creator-Invention-Innovation แล้วสร้างInnovationที่จะทำให้องค์กรเดินต่อได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

เวลานี้ซีพีออลล์กำลังมุ่งพัฒนานวัตกรรมแบบเปิดมากขึ้นทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ยังได้เพื่อน คู่ค้าใหม่ ได้ธุรกิจใหม่ สามารถไปต่อได้ ซีพีออลล์พยายามสร้างเวที สร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมนวัตกรรมทุกระดับ ทุกหน่วยงานรวมทั้งการ cross กับหน่วยงานภายนอก จนเกิดนวัตกรรมมากมายที่เป็นโอกาสทางธุรกิจและตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคม อจ.พูลสวัสดิ์ยังได้เสนอแนะให้นำเกณฑ์การตัดสินผลงานนวัตกรรมของSet Innovation Awards มาพิจารณาอีกด้วยเพื่อให้เป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้กับสังคม

ถัดมาวันที่ 26 กันยายน คณะกรรมการประสานงาน การจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือซีพี ครั้งที่5 ปี2564 เริ่มเดินเครื่องโดยมีการประชุมนัดแรกเพื่อเตรียมการด้านการจัดงาน การประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมของพนักงาน ฯลฯโดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมามาพิจารณาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการวิชาการและพนักงานที่เข้าร่วมงานครั้งล่าสุด โดยคาดว่าจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนวัตกรเริ่มส่งผลงานได้ราวเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป