ซีพีออลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามความมือผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย และ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม” เพื่อร่วมกันพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพสูง และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ อีกทั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฯ กับบริษัทดังกล่าว

ในการนี้ บจม.ซีพีออลล์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามโครงการ “บัณฑิตพรีเมี่ยม” จำนวน 224,000 บาท โดยมี ดร.กิตติ รัตนราษี ผู้จัดการทั่วไป บจม.ซีพีออลล์ ผศ.เสงี่ยม บุษบาบาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดร.ชญาดา คล่องสั่งสอน ประธานโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของ บจม.ซีพีออลล์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย ณ อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 ม.กรุงเทพธนบุรี