ข้าวตราฉัตร ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย”สนับสนุนการจัดงาน 3ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วิชาการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ (สอวน.) และส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้การจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ” เพื่อกระตุ้น และเผยแพร่ให้นักเรียน ได้รู้จักโครงการโอลิมปิกวิชาการมากขึ้น

โดยข้าวตราฉัตร สนับสนุนเงินรางวัล มอบให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย กิจกรรม Mini Science and Math Olymplads และสนับสนุนการจัดงานสัมมนา “เด็กไทยยุคใหม่ เก่ง ดี มีความสุข” ปี 2 รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 500,000 บาท

Cr:Pr ข้าวตราฉัตร