ผู้บริหารเครือซีพี/ทรู ปลุกพลังนักศึกษา “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ต้องเรียนรู้ ปรับตัว เพื่อสร้างโอกาสให้ตนเอง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดเวที “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” โดยมีนักศึกษาทุนรุ่นที่ 1 พร้อมด้วยครูอาจารย์เข้าร่วมกว่า 300 คน และเตรียมประกาศเปิดรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูงรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

โอกาสนี้ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับเกียรติจาก กสศ.เชิญขึ้นเวที เพื่อปลุกพลังนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” รุ่น 1 ในหัวข้อ “นวัตกรสายอาชีพในยุค Disruptive Technology” โดยชี้ให้ผู้ได้รับทุนนวัตกรรมฯจาก กสศ.เห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลง โดยมีเทคโนโลยีเข้ามา Disrupt ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของทุกผู้คน เปลี่ยนธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งผู้ได้รับทุนจะปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อที่จะส่งเสริมโอกาสของตนเองในอนาคตให้มีงานทำในบริษัทต่าง ๆ ทั้งนี้การเรียนในยุคต่อไปคือการเรียนด้วยตัวเองตลอดชีวิต เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนหลักสูตรการเรียนการสอนตามไม่ทัน

ด้าน นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) เผยว่า กสศ.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของนักศึกษาทุนฯ และในก้าวต่อไปต้องการให้สถานศึกษาร่วมกันค้นหาว่ามีหน่วยงานภาคเอกชนใด ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสถานที่ฝึกงาน หรือ ร่วมเป็นวิทยากรสอนในวิชาชีพนั้น ๆ เพื่อให้บรรจุอยู่ภายในโครงการทุนฯ เนื่องจากภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการจ้างงาน อย่างเช่นครั้งนี้ที่ได้ตัวแทนจากเครือซีพีและทรู เข้ามาเป็นวิทยากร ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก

ทั้งนี้โครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”ของ กสศ. เป็นทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้านการศึกษา (SDG4) เป็นทุนให้เปล่าที่สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 20 แรกของประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาต่อสายอาชีพ ในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ในปีแรก สถานศึกษาสายอาชีพที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ มีจำนวน 36 สถาบัน 26 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และมีเยาวชนจากครัวเรือนที่ยากจนได้รับทุน จำนวน 2,053 คน

Cr:Pr CPG