คณะผู้บริหาร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นำบัณฑิตชาวกัมพูชาที่ได้รับทุนซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เข้าพบเพื่อขอบคุณผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์

ตามที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ทูลเกล้าถวายเงินแก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตชาวกัมพูชา ตั้งแต่ ปี 2555 ที่ผ่านมา โดยมีนิสิตชาวกัมพูชาผ่านการสอบคักเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร และได้สำเร็จการศึกษาในปี 2562 จำนวน 1 คน ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี 2560 สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 คน ซึ่งได้นำความรู้และประสบการณ์ไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่ประเทศกัมพูชา

วันนี้ (28 ตุลาคม 2562) รศ.น.ส.พ.ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล คณบดี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และ ผศ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนาย Rathanak Tong บัญฑิตชาวกัมพูชา ที่ได้รับทุนซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 เข้าพบ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อขอบคุณที่เครือฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าว

นาย Rathanak Tong กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับการสนับสนุนและได้รับโอกาสที่ดีในการเข้ามาศึกษาที่สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ในสขาการผลิตพืช ซึ่งตลอด 4 ปีที่ได้เรียนในหลักสูตรดังกล่าวตนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีทั้งจากในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริงและการฝึกงานในประเทศไต้หวัน เพราะหลักสูตรนี้นิสิตทุกคนได้ลงไปเรียนรู้ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน และได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยจะนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาและส่งเกษตรกรในประเทศกัมพูชาต่อไป