คณะวิทยาศาสตร์ฯธรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวัตถุดิบ เครือซีพี

เมื่อวันที่ 29มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และคณาจารย์นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กับ คุณไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)และทีมคณะทำงาน ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ผู้บริหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ให้การประสานงานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มีการให้ข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เทคโนโลยี Remote Sensing, Digital Image Processing, GPS การติดตั้ง Weather station ในพื้นที่ เพื่อ monitoring ติดตามสภาพพื้นที่ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบ GIS รวมถึงการทำ Data Analytics เพื่อการติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นสำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ นำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ