เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้าขับเคลื่อนจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง ภายใต้หัวข้อ “หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หรือ “Dealing with Conflict of Interest” สอดคล้องนโยบายการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสากล

วันที่ 30 ต.ค. 62 เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจแก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือฯ ในหัวข้อ “การเหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หรือ “Dealing with Conflict of Interest” โดยมี คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกรณีศึกษา ณ ห้องแพลตตินั่ม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณ์ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีธรรมาภิบาลเป็นสิ่งความสำคัญมากไม่เพียงแค่เฉพาะองค์กร แต่สำคัญระดับประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นองค์กรระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมที่ดีที่สุดในโลก โดยจรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ ก่อกำเนิดมาจากค่านิยมองค์กรข้อที่หก คือ “คุณธรรมและความซื่อสัตย์” เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียว

คุณศุภชัยกล่าวย้ำกับผู้บริหารทุกคนให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างมาตราฐานการทำงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ สำหรับประเด็นเรื่องการเหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ “Dealing with Conflict of Interest” เป็นเรื่องที่เกิดได้กับทุกคนทุกเวลา หลายครั้งเราอาจไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ แต่เรื่องนี้อาจจะนำไปสู่เรื่องประพฤติผิดตามมาตราฐานจริยธรรมของเราได้ ขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง และส่งเสริมให้เครือฯ เป็นองค์กรที่ดี (Good Corporate Citizens) ควบคู่การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมของเรา

Cr:Pr CPG