เครือซีพีสนับสนุนภาคการศึกษาไทย มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 41 ปีช่วยเยาวชนขาดแคลนทุนทรัพย์ หวังลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

 

เครือซีพีสนับสนุนภาคการศึกษาไทย มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 41 ปีช่วยเยาวชนขาดแคลนทุนทรัพย์ หวังลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปีนี้เดินหน้ามอบแก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ 262 ทุนๆ ละ 30,000 บาท พร้อมอัดฉีดเรียนฟรี E Learning ตลอดช่วงรับทุน จากโรงเรียนสอนภาษาระดับโลกเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่งรองรับเป็นศูนย์กลางอาเซียน ทั้งยังประกาศเพิ่มทุนการศึกษาด้านนวัตกรรมแก่นักเรียนม.ปลายและสายอาชีพเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 สร้างคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

31 พฤษภาคม 2562 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 แก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 41 ถือเป็นทุนการศึกษาของภาคเอกชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดทุนหนึ่งของประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาฯ พร้อมด้วย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รองประธานคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือฯ ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือฯ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนฯประจำปีนี้แก่นักศึกษา262 คน ณ สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะต้องสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้สอดรับกับความท้าทายของโลก การสร้างคนรุ่นใหม่ ทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ทันยุค Disruption Technology ไปพร้อมการยอมรับความหลากหลายทางสังคม ซึ่งจะทำให้ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดพัฒนาสังคม ประเทศชาติ สอดคล้องกับหลักของกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) โครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นอีกบทบาทสำคัญของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทย โครงการนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ซึ่งจะต้องถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ มีความสามัคคี สามารถขจัดความยากจน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนและครอบครัว ทั้งนี้ขอให้เยาวชนนิสิตนักศึกษายึดหลัก “ขยัน ประหยัด พอเพียง ซื่อสัตย์ กตัญญู” และพร้อมเป็นผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

ด้าน คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพีให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการศึกษาของประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และเป็นปัญหาสำคัญเชิงโครงสร้างในระดับประเทศที่ภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ซีพีได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็น 1 ภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 41 ปี โดยในปีนี้ซีพีได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 262 คน ทุนละ 30,000 บาท ทั้งยังได้จัดหลักสูตรพิเศษเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนฯ ได้เรียนภาษาอังกฤษฟรี ในรูปแบบ E-Learning จากโรงเรียนสอนภาษาระดับโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาทุนฯทุกคน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียนและประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียน นอกจากนี้ในปีนี้ซีพีจะมีการประกาศให้ทุนการศึกษาด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโครงการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ อีกจำนวน 110 ทุน เพื่อสนับสนุนการสร้างทุนมนุษย์ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ตามนโยบายรัฐบาล

“ปีนี้นับเป็นปีที่ 41 ของทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์นี้ ซึ่งจากระยะเวลาดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นทุนการศึกษาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สอดคล้องกับนโยบายซีพีที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคน สร้างบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 4,664 ทุน มีศิษย์เก่าที่ได้รับทุนการศึกษานี้ได้เติบโตในหน้าที่ในการงานเป็นอย่างดี มีทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่วนหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ” คุณศุภชัย กล่าว

นางสาวจุลลดา คุ้มหวานฉ่ำ นักศึกษาปี 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตัวแทนนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสดี ๆ จากทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น พร้อมทั้งได้พัฒนาตัวเองผ่านหลักสูตรการอบรมเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ ให้กับนักศึกษาทุนฯ เป็นการเปิดโลกกว้างในการสร้างประสบการณ์ชีวิตและการรู้ตัวตน รู้ความสามารถของตนเองซึ่งเป็นแรงผลักดันให้นำความรู้และโอกาสที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนเก่งและดีเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

สำหรับปีการศึกษา 2561 นี้ ซีพีได้ทำการคัดเลือก นิสิต นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในสาขาที่มีความจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งในปีนี้ก็ได้มีการมุ่งเน้นไปยังสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0 มากขึ้น โดยคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ความประพฤติดี มีลักษณะของความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี ให้มีโอกาส ได้ศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาซีพีทุกคน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ในโครงการ New Generation Leaders ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับโลกจากสถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และจะต้องดำเนินโครงการชุมชนเพื่อความยั่งยืนเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ และจะได้เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทต่างๆในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อฝึกประสบการณ์ตรงจากการเข้ารับการฝึกงาน และได้มีโอกาสนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

cp-enews